Program Czyste Powietrze – jak działa?

program czyste powietrze

Program Czyste Powietrze to obecnie jeden z najpopularniejszych programów rządowych, którego głównym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, powstałych w związku z ogrzewaniem domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w starych domowych piecach. Program ten został wdrożony w 2018 roku, przy czym podpisywanie umów na dofinansowanie ma trwać do 31.12.2027 r. Aktualnie łączna liczba złożonych wniosków przekroczyła już 240 tys. 

program czyste powietrze
Program Czyste Powietrze – pomagamy w uzyskaniu dofinansowania

Kto może skorzystać z programu?

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, bądź wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dochód roczny nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł brutto. Budynki nowobudowane, nie są obejmowane dofinansowaniem. Aby koszty poniesionego przedsięwzięcia zostały zakwalifikowane, budynek musi zostać oddany do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Ile możemy otrzymać dotacji?

W programie wyróżnione zostały dwa poziomy dofinansowania.

1. Podstawowy poziom dofinansowania

Uprawnione są do niego osoby, których łączna suma dochodów nie może przekroczyć 100 000 zł brutto.

Wspierane są 3 opcjonalne przedsięwzięcia:

Opcja 1

Przysługuje w przypadku demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zakupu pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej. Pompy ciepła muszą spełniać następujące wymagania klasy efektywności energetycznej:

  • pompa ciepła powietrze/woda – minimum A+ (dla temperatury zasilania 55◦C). Informacje te powinny znajdować się na karcie produktu oraz etykiecie energetycznej,
  • pompa ciepła powietrze/powietrze – minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego). Informacje te powinny znajdować się na karcie produktu oraz etykiecie energetycznej,
  • pompa ciepła gruntowa o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – minimum A++ (dla temperatury zasilania 55◦C). Informacje te powinny znajdować się na karcie produktu oraz etykiecie energetycznej.

W połączeniu z kupnem i montażem instalacji fotowoltaicznej łączna kwota dotacji może wynieść w tym przypadku 30 000 zł. Stanowi to najwyższy poziom dofinansowania w przypadku poziomu podstawowego. Jeżeli inwestycja nie obejmuje wykonania instalacji PV, wówczas kwota dofinansowania plasuje się na poziomie do 25 000 zł.

Opcja 2

Przysługuje w przypadku demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakupu innego niż w Opcji 1 źródła ciepła. Wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej pozwala uzyskać do 25 000 zł dofinansowania.

Opcja 3

Jest to przedsięwzięcie, które nie obejmuje wymiany źródła ciepła (w budynku znajduje się takie, które spełnia wymogi Programu), jednakże w jego zakres wchodzą inne prace termomodernizacyjne, tj. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, koszty docieplenia, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, dokumentacja dot. audytu energetycznego w przypadku wykonania ocieplenia przegród budowlanych, dokumentacja projektowa*. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść do 10 000 zł.  Warto zaznaczyć, iż w tej opcji dofinansowanie na prace termomodernizacyjne jest możliwe, gdy pozwolenie na budowę zostało wydane przed 2014 r.

* Na tym samym, jednym wniosku możemy ująć poszczególne koszty.

Dodatkowo, w celu oszacowania możliwego dofinansowania, można skorzystać z kalkulatora dotacji, który udostępniony jest na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań i nacisnąć przycisk „Oblicz dotację”.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Do podstawowego poziomu dofinansowania wystarczy przygotować wniosek, który można pobrać po zarejestrowaniu się na konto w Portalu Beneficjenta – aplikacji internetowej, znajdującej się na stronach internetowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spis wszystkich WFOŚiGW można znaleźć na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/wfosigw/. Po rejestracji w Portalu Beneficjenta wniosek należy ściągnąć na pulpit i otworzyć za pomocą Adobe Readera. Po jego wypełnieniu, formularz sam wskazuje, na jaką kwotę dofinansowania możemy liczyć.

Inną metodą jest zalogowanie się do serwisu gov.pl na stronie https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze , przy pomocy się własnego Profilu Zaufanego.

Przy poziomie podstawowym dofinansowania podaje się wyłącznie dochód Wnioskodawcy (podstawa opodatkowania). Nie trzeba dołączać zaświadczeń, które go dokumentują, ponieważ dochód w tym przypadku jest oświadczany.

Nie trzeba dołączać również dokumentu potwierdzającego własność, jeżeli we wniosku wpiszemy numer Księgi Wieczystej.

Nasi doradcy pomagają w przygotowaniu kompletnej dokumentacji do złożenia wniosku – zapytaj o szczegóły.

2. Podwyższony poziom dofinansowania

Uprawnione są do niego osoby, których miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  • 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.

Wspierane są 2 opcjonalne przedsięwzięcia:

Opcja 1

Inwestycja obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo mogą zostać zrealizowane działania termomodernizacyjne, tj. demontaż i zakup oraz montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (również kolektory słoneczne, pompy ciepła tylko do cwu), zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi, bram garażowych, a także dokumentacja dot. powyższego zakresu tj. audyt energetyczny (warunkiem jest wykonanie ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

W przypadku gdy działania obejmują zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, można uzyskać dotację do maksymalnej kwoty 37 000 zł, bez takiej inwestycji, możliwa kwota do uzyskania zmniejsza się do poziomu 32 000 zł.

Opcja 2

Jest to przedsięwzięcie, które nie obejmuje wymiany źródła ciepła (w budynku znajduje się takie, które spełnia wymogi Programu). Jednakże w jego zakres wchodzą inne prace termomodernizacyjne, tj. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewn., drzwi, bram garażowych, wykonanie dokumentacji w związku z powyższym zakresem – projektowej, audytu energetycznego, ekspertyz.

W tym przypadku maksymalna kwota dotacji, o którą możemy się ubiegać to kwota 15 000 zł.

Istotną informacją jest fakt, iż dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej możliwe jest tylko wtedy, gdy na tym samym wniosku o dofinansowanie, zawarta jest inwestycja wymiany źródła ciepła.

Integracja Czystego Powietrza z programem Mój Prąd

Warto wspomnieć, iż w przypadku wymiany źródła ciepła, gdy decydujemy się również na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej i chcielibyśmy skorzystać z dotacji w kwocie 5000 zł w ramach programu Mój Prąd, nie trzeba już składać dwóch osobnych wniosków, do obu programów. Program Czyste Powietrze umożliwia na jednym wniosku, ubieganie się również o dofinansowanie w tej kwocie.  Należy jednak pamiętać, iż w przypadku uzyskania za mikroinstalację dotacji w ramach Czystego Powierza, nie można wnioskować ponownie o tą samą kwotę w programie rządowym Mój Prąd.

Jakie dokumenty należy przygotować?

W przypadku, gdy dochód wynosi mniej niż 1400 zł netto na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy, do wniosku wymagane jest zaświadczenie o dochodach, stwierdzające możliwość wnioskowania o podwyższony poziom dofinansowania, które można pozyskać z gminy, mającej obowiązek do jego wydania.

W jaki sposób należy przesłać dokumenty?

1 Opcja

Wniosek można przesłać wraz z ewentualnymi załącznikami do Funduszu poprzez skrzynkę podawczą na Portalu Beneficjenta. W takim przypadku bardzo istotną kwestią jest wydrukowanie wniosku, złożenie na nim podpisu i przesłanie listownie w formie papierowej na adres właściwego Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2 Opcja

Wniosek można złożyć poprzez Generator Wniosków https://gwd.nfosigw.gov.pl/ i podpisać za pomocą podpisu zaufanego. W takim przypadku nie ma konieczności przesyłania wersji papierowej z podpisem.

Wniosek został wysłany – co dalej?

Właściwy WFOŚiGW ma do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku na jego rozpatrzenie. Wnioskodawca ma możliwość dokonania jednokrotnej jego korekty, gdy zostanie wezwany przez WFOŚiGW. W takiej sytuacji przyszły beneficjent ma 10 dni roboczych na uzupełnienie dokumentacji.

Wnioskodawca ma łącznie 30 miesięcy od momentu wysłania wniosku na realizację inwestycji.

Decyzja o pozytywnie rozpatrzonym wniosku wysyłana jest drogą listowną, listem poleconym. W takim przypadku drugim krokiem jest przesłanie do właściwego Funduszu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami w formie kopii. Jeżeli chodzi o dowodu zakupu, Beneficjent musi potwierdzić kopie, iż są zgodne z oryginałem.

Wymagane załączniki są zmienne i zależne od zakresu prac, które zostały ujęte we wniosku o płatność. Spis załączników można odszukać na stronie 6, w pozycji E. we wniosku o płatność pod następującym linkiem:

https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/dokumenty/custom/20210125/5_Wniosek_o_platnosc_-_poziom_podstawowy_i_podwyzszony.pdf

Ostateczna wypłata dotacji ze strony WFOŚiGW następuje również w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *